سفال سرای صدرا ارائه کننده انواع متنوع سفال خام و سفال میناکاری

فروش عمده سفال لعابی و خام | 09185001510

تصویر کد ۷۳۵ گلدان بولینگی سایز سه  تصویر کد ۷۳۵ گلدان بولینگی سایز سه
تصویر کد ۷۳۵ گلدان بولینگی سایز دو  تصویر کد ۷۳۵ گلدان بولینگی سایز دو
تصویر کد ۷۳۴ گلدان بولینگی سایز یک  تصویر کد ۷۳۴ گلدان بولینگی سایز یک
تصویر کد ۷۳۳ گلدان کاپ سایز  دو  تصویر کد ۷۳۳ گلدان کاپ سایز  دو
تصویر کد۷۱۰ گلدان کاپ سایز یک  تصویر کد۷۱۰ گلدان کاپ سایز یک
تصویر کد ۷۰۹ گلدون کمر باریک مدل آوج  تصویر کد ۷۰۹ گلدون کمر باریک مدل آوج